Fåglar upptäckta i Hällefors Kommun!
Sidan uppdaterad 17 Jan 2012.

Fåglar i Hällefors (dok) [höger klick - ladda ner som]

Rak artlista

KNÖLSVAN
Häckar nästan årligen i Grythytteviken. Har också häckat i Klockarbäcken, Sävenfors, Saxhyttan och Älvestorp. Övervintrar regelbundet. 19 ex i Grythytteviken 27/3 1994.

MINDRE SÅNGSVAN
3 ex rastade vid Hammarn 34/3 1991. En var ringmärkt. 2 ex 26/3 2002 och 1 ex 26/3 2007 i Grythytteviken.

SÅNGSVAN
Har etablerat sig här sedan 1990-talet. Första häckningen St. Flosjön 1992. Därefter har häckningar förekommit i Fisklösen, St Sandsjön, Hjulsjön, Mosserud och Lövsjön. Rastar på våren bl.a i Grythytteviken och har övervintrat där i varierande antal som mest 81 ex 28/3 1993. 59 ex i december 1982.

BLÄSGÅS
7ex tillsammans med sädgäss i Hjulsjö okt 1991. 1 ex i Grythytteviken 26/2 2011.

SÄDGÅS
Enstaka fynd finns, dock rastade 100 ex i Hjulsjö oktober 1991. 1 ex i Grythytteviken 26/2 2011

GRÅGÅS
Rastar då och då i enstaka ex i april men, 30 ex sträckte över Jeppetorp 26/4 1992. 34 ex Ovako 17/9 1992.
På senare år rastar den regelbundet i Kommunen.

VITKINDAD GÅS
Arten har setts en gång, 1 ex vid Hammarn 3/4 1992, säkert samma ex i Grythytteviken 4/4. 1 ex rastande i
Grythytteviken 6/6 2003.

KANADAGÅS
Häckar i ökat antal på myrar och kring sjöar, tyvärr även i småtjärnar lämpliga för smålom.

PRUTGÅS
Sedd : 1 ex Bovik 11-12/10 1982, 1 ex Kärvingeborn 10-15/10 1987, 1 ex Grythyttan 15-21/3 1989,
1 ex Sikfors 21-24/10 1993, 1 ex Jeppetorp 7-17/11 1994.

GRÄSAND
Vanlig art. Häckar och övervintrar.

STJÄRTAND
Rastar vår och höst vissa år. Har iakttagits i Grythytteviken, Hammarn och Agen-Jeppetorp.

SNATTERAND
Endast två rapporter, 1 ex Grythytteviken 23/4 1978 och 1 ex Knuthöjdsmossen 2/9 1979. 1 par rastande i Grythytteviken 25/3 2003, 1 hane i Grythytteviken 1/7 2008.

BLÄSAND
Rastar vår och höst i Grythytteviken och Hammarn, som mest 52 ex Grythytteviken 18/10 1996.

SKEDAND
Rastar sporadiskt på våren f o m 1980. Höst: 3 ex Grythytteviken 10/9 1983, 1 ex Grythytteviken 20/10 1996.

KRICKA
Häckar spritt vid lämpliga vatten. Rastar vår och höst bl a i Grythytteviken och Hammarn. Vanlig på Knuthöjdsmossen.

AMERIKANSK KRICKA
1 ex rastande i Flaxen våren 1986

ÅRTA
Sällsynt gäst. Sedd 1982 och 1983. 1 ex Flaxen 9/5 1982. 1 ex Hjulsjö 7/5, 1 ex Flaxen 29/5 och
1 ex Hedgårdarna slutet maj 1983. 1 ex i Grythytteviken april 1995.

RÖDHUVAD DYKAND
1 ex Sikfors 30/10-1/11 1998.

BRUNAND
Antalet minskat kraftigt. År 1983-1988 noterades den 15 ggr. Därefter endast 3 rapporter. Vinterfynd: 1 hane Grythytteviken 21/12 1996-26/2 1997.

VIGG
Rastar på våren i varierande antal i Grythytteviken och Hammarn, som mest 45 ex i Grythytteviken 2/5-8/5 1981.

BERGAND
Sedd 7 ggr sedan 1980, då 2 ex fanns i Grythytteviken 22-23/4. Övriga noteringar från okt. och nov.

EJDER
Ovanlig. 3 ex i Torrvarpen vid Björkskogsnäs 20/6 1984.

SJÖORRE
15 Rapporter sedan 1980, de flesta på våren. 12 ex i Hammarn 3/5 1986. Vinternotering 1 ex Grythytteviken 30/1 1983. 2 ex Torrvarpen 4/10 2009. 4 ex rastande i Halvarsnoren 9/5 2009. 1 ex Grythytteviken 2/10 2011.

SVÄRTA
Sedd några gånger på 1940-talet. Dessutom Grythytteviken 1 ex 22/10 1980, 1 ex 24-31/10 1982,
1 par 28/4 1986, 7 ex 19/11 1993, 1 ex 18-20/11 1999.

ALFÅGEL
Fyra rapporter: ett par Grythytteviken 20/1 1980. 1 hona Grythytteviken 24-27/3 1985. 1 hona Torrakviken 18/11 1990. 1 par Hammarn 19/11 1990.

KNIPA
Vanlig häckfågel. Övervintrar ofta och rastar på våren i Grythytteviken med upp till 100-talet ex.

SALSKRAKE
Ses nästan årligen, framförallt på vårsträcket t.ex. i Grythytteviken 16/2-11/3 1980. Sågs senast i Grythytteviken
22-24/2 2011.

SMÅSKRAKE
Har häckat i Sörelgen, Lundsfjärden och vid Rockesholm. Ses ofta på våren. Har ökat de senaste åren i Torrvarpen.

STORSKRAKE
Häckar i vissa större sjöar. Vonterobsar främst från feb.

DALRIPA
Iakttagen i norra delen av kommunen in på 40-talet. Enstaka rapporter därefter.

JÄRPE
Häckar i lämplig granblandskog

ORRE
Tämligen allmän häckfågel på många myrar. Största spelplats Römyren, där 60-talet tuppar fanns 1981.

TJÄDER
Häckar i mindre omfattning än tidigare. Många spelplatser borta p g a skogsavverkning.

RAPPHÖNA
Fanns kvar som häckfågel i början av 1940-talet vid Hällefors och i Saxhyttan. Nu finns inga självreproducerande kvar, men 1966 sågs 1 ex vid Grythytteviken och 2 ex i Saxhyttan. 12/11 2007 sågs 11 ex vid f d plantskolan i Hällefors. 5 ex Grythytteviken 13/12 2005. 1 juv Grythytteviken 13/6 2009.

VAKTEL
Endast 1 obs, 1 ex vid Saxhyttefallet 4/6 1992

KORNKNARR
Fanns förr vid Karstenshult, Finnhult, Sikfors och Älvestorp. På senare tid: 1 ex Halvarstorp i slutet av maj 1982, 1 ex Bovik sl.maj-3/6 1984, 1 ex Jeppetorp 22/6 1989, 1 ex Grängshyttan 24/6 1989,
1 ex Brandbo 25/6 1989, 1 ex Jeppetorp 26-27/8 1989, 1 ex Grängen 2007.

FASAN
Häckade in på 1960-talet i Hällefors samhälle. Numera enstaka iakttagelser. Vanligare på senare år p g a utplantering.

SMÅLOM
En inventering av kommunens ca 350 småvatten tyder på att 55-60 par finns, varav ca 40% vistas i Hammar- och Knuthöjdsmossen ( se projekt LOM ). Ungefär 4 % av landets smålommar finns alltså i vår kommun.

STORLOM
Vistas i sjöar av något större format. Ingen speciell inventering är gjord, men i projekt lom har 15-18 par spontant rapporterats årligen. Beståndet uppskattades 1982 till 40-50 par.

SMÅDOPPING
Har rapporterats 4 ggr. 1 ex Grythytteviken 5/9 1976, 1 ex Rockesholm 2-4/1 1988,1 ex Silvergruvan 22/4 1991 och 1 ex Torrvarpsund 11/1-2/2 1998

SVARTHAKEDOPPING
Vissa år i Grythytteviken sedan 1985. 1990 fanns 1 ex som var präglad på skäggdopping. Den ” dök sedan upp” i april-maj varje år t.o.m. 1998. Flera obsar vid Hammarn, där 4 ex fanns 28/4 1992. 1 ex Torrvarpsund i april 2008.

SKÄGGDOPPING
Häckat i Grythytteviken med flera par. 1 par häckade vid Hammarn 1984. Sedd under häckningstid Agen Saxhyttan. En vinterobs: 1 ex Silvergruvan 20/2 1979.

GRÅHAKEDOPPING
Sedd vid 3 tillfällen: 1 ex Högborn 21-29/3 1987, 1 ex Grythytteviken 24/10 1987 och 1 ex Älvestorp 20/5 1989.

KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA
Ett gammalt fynd. 1 ex hittades död på isen i Torrvarpen, annadag jul 1897.

STORSKARV
Sedd nästan årligen sedan 1980 under april-oktober. 5 ex Sörälgen 2009. 1 vinterobs: 2 ex Saxen 22/1-30/1 1983. Samma ex i Grythytteviken 31/1 1 ex kvar till 18/2.

ÄGRETTHÄGER
1ex upptäcktes i NV-delen av Grythytteviken 21/4 1990.

GRÅHÄGER
En häckning känd från Grängen på 1970-talet. En trolig häckning vid Bovik Rastar ofta i Grythytteviken vår och höst. Ses även i Älvestorp vid fiskkassarna där. Som mest 12 ex. Häckat i Grythytteviken 2010-2011 bakom v. Fågeltornet.

VIT STORK
1 ex Grängshyttan 27/4 1989.

HAVSÖRN
1:a fyndet sedan 1800-talet 2 ex St Högsjön 23/11 1982. Därefter 1 ex Grythytteviken 4/1 1992, 1 ex Torrvarpen 24/3 1995, 1 ex Knuthöjdsmossen slutet april 1997. Rastat i Grythytteviken de senaste åren.

FISKGJUSE
Häckar numera på 2-6 platser varje år. Säkraste stället är Sörelgen där den häckat sedan början på 1980-talet.

KUNGSÖRN
Ojämna obsar mest under vintern vissa år. Ingen häckning känd.

RÖDGLADA
Första fynd 3/11 1989 Flosjöhyttan, sedan 8/6 2001, 1/5 2005 Grythyttan och 11/5 2008 Kråkviken.

BRUNGLADA
1 ex rastade i utmattat tillstånd i Sikfors 20/5 1995.

BRUN KÄRRHÖK
Ett 25-tal noteringar på 7 lokaler sedan 1984, de flesta under april-maj. Ses årligen i Grythytteviken.

BLÅ KÄRRHÖK
Ses på sträcket. Under perioden 1982-1998 finns 27 vår- och höstnoteringar.

ORMVRÅK
Häckar glest över området

FJÄLLVRÅK
Två häckningar år 1987. Ett par med ungar Lorttjärn ( ungarna märktes ) och ett par med 2 ungar Hjulsjöhöjden. Passerar på sträcket vår och höst. Några vinterobsar finns också. 1 ex sågs vid Björkskogsnäs 19/9 2009.

BIVRÅK
Häckar numera sparsamt.

DUVHÖK
Häckar sparsamt. Kan övervintra.

SPARVHÖK
Ökat. Häckar med betydligt fera par än Duvhök. Övervintrar regelbundet.

TORNFALK
Häckar sällsynt vissa år, dock 4 häckande par 1988.

AFTONFALK
20/4 1991 sågs 1 hane i Silvergruvan. 1 ex besökte Knuthöjdsmossen 14-15/6 samma år.

LÄRKFALK
5 häckningar + 6 obsar under häckningstid 1982-1988. Häckat i anslutning till Grythytteviken de senaste åren
(2007-2011)

STENFALK
Har ej häckat sedan 1960-talet. Ses nu som genomsträckare mest på våren. Har övervintrat.

PILGRIMSFALK
Häckade på Kullberget in på 1950-talet, därefter sporadiskt, men ökat antal rapporter det senaste decenniet.

JAKTFALK
1 ex upptäcktes 26/12 1992 i Kronhagen. Troligen samma ex vid Mången 30/12.

VATTENRALL
Första noteringen från 1970-talet. Hörd numera vissa år i Grythytteviken, Agen-Jeppetorp eller Klockarbäcken. Häckat i Grythytteviken, senast 2011.

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA
Den första rapporten Klockarbäcken 5-9/6 1988, den andra i Hjulsjö 19/5-20/6 1994. Sedan Grythytteviken 2/5-14/5 2000 och 20/6 2007. Första höstfynd Grythytteviken 1/9 2011.

MINDRE SUMPHÖNA
1 ex fanns i Klockarbäcken 24-26/6 1992.

RÖRHÖNA
Häckade i Klockarbäcken 1974 och 1992. Hörd i Grythytteviken under flera år. 2 ex i Flaxen1981. Senaste rapport Grythytteviken 9/4 2005.

SOTHÖNA
Första kända häckning i Svartälven vid Silvergruvan 1938. Häckat med flera par i Grythytteviken.
Har även setts vid Hammarn och Hedgårdarna. Några vinternoteringar finns också.

TRANA
Häckar sparsamt på myrmarker, uppskattningsvis med 30-40 par.

STRANDSKATA
Uppträder vissa år. Första obsen i Sörelgen på 1970-talet. 7 rapporter 1985-1987, då bl.a. 7 ex stäckte söderut vid Flaxen. Sparsam numera. 1Ex Grythytteviken 28/5 2003, 1 juv Ovako aug 2001 och 1 ad Skatviken aug 2011.

MINDRE STRANDPIPARE
Säkraste häckningsplats på slaggtipparna i Hällefors. Har också häckat i Flaxen och i vissa större grusgropar.

STÖRRE STRANDPIPARE
Många obsar åren 1982-1987, bl.a. 25 ex Flaxen 28/7 1982. Därefter mera sporadiskt. En rolig iakttagelse: 5 ex rastade på gräsmatta i Hällefors 16/5 1984. 2 ex Mångsagen 11/9 2011.

KUSTPIPARE
7 rapporter 1982-1994. Tidsmässigt mella 30/7-22/9. Första notering Flaxen 18/8 1982. 15 ex Flaxen 22/9 1988. 1ex rastande Grythytteviken 31/8 1994.

LJUNGPIPARE
Häckar på större mossar. Römyren hyser ca 10 par. 5 ex sågs vid ”plantskolan” 19/4 2009.

TOFSVIPA
Har minska avsevärt hos oss. Säkraste häckningsplatser Knuthöjdsmossen och Flaxen.

KUSTSNÄPPA
Första notering: 8 ex sträckte över Lundsfjärden 30/7 1986. 1 ex Flaxen 20/8 1988.

SPOVSNÄPPA
Sedd 3 ggr: 2 ex Slaggtippen 26/7 1980, 1 ex Flaxen 22/7 1980, 1 ex Slaggtippen 2/9 1982.

KÄRRSNÄPPA
Under perioden 1982-1991 sågs den i 5 år, alla höstobsar. Den första med 5 ex i Flaxen 18/8 1982.
5ex Mångsagen 11/9 2011.

MYRSNÄPPA
Sedd 1 gång, 1 ex Slaggtippen 27/7 1987. 1 ex Knuthöjdsmossen i maj 2010.

SMÅSNÄPPA
Sågs med 1 ex Flaxen 12/5 1984. Därefter: 1 ex plantskolan 8/9 1985, 1 ex slaggtippen 27/7 1987,
1 ex Flaxen 5/5 1990, 3 ex slaggtippen början av augusti 1993.

MOSNÄPPA
11 obsar 1987-1991, då bl.a. 1-3 ex fanns på slaggtippen ( p g a timmerbevattning där ) från mitten av juli-aug. varje år. Numera spordisk. 6 ex Grythytteviken 15/5 2011.

SKOGSSNÄPPA
Häckar främst kring våtområden i skogslandskapet.

GRÖNBENA
Häckar vid myrar och sankmarker, där den varnar flitigt. Flera par i Flaxen.

DRILLSNÄPPA
Finns vid steniga stränder och vattendrag, dock i mindre omfattning än tidigare.

SVARTSNÄPPA
13 rapporter 1982-1990 i april-aug., varav 7 från Flaxen. Eter 1990 ingen notering.

GLUTTSNÄPPA
Sedd under häckningstid vid Rödmyren. Trolig häckning på Knuthöjdsmossen och vid Pansartorp 1998 och på Hammarmossen 1999. Ses ofta på vårsträcket.

RÖDBENA
Har troligen häckat med 1-2 par sedan 1980-talet i Flaxen. 6 ex där 11/5 1990. Sedd på andra platser under vårsträcket.

MYRSPOV
Enda noteringar, 300 sträckande Dömossen 24/7 1980, x ex Kvarnåsen 1885 och 2 ex rastande Flaxen 27/7 1986.

SMÅSPOV
Årligen 1982-1991, därefter sporadiskt. 1986, i slutet av juli rastade flera ex i trädgårdar i Hällefors. Rastar sporadiskt på Knuthöjdsmossen.

STORSPOV
Har minskat. Häckar på en del myrområden t. ex. Knuthöjdsmossen och Rödmyren. Inventeringsart i Sverige 1999. I vår kommun endast 5 par funna.

MORKULLA
Häckar inom hela området.

DUBBELBECKASIN
Sällsynt gäst. Hörd på slaggtippen 12 och 16/5 1988. 1 ex i Grythyttan 26/10 1996, 1 ex Flaxen 20/5 1999. Sen obs Måltidens hus 15/11 2009.

ENKELBECKASIN
Minskat inom hela området. Säkraste obs.plats gamla slaggtippen och Grythytteviken.

DVÄRGBECKASIN
En notering från Knuthöjdsmossen 1981. 11 höstobsar 1981-1997. Vid svartälvens utlopp i Torrvarpen sågs 10 ex 11/10 1983, 7 ex 15/10 ( en ringmärktes ). 1 ex Grythytteviken 7/10 2005

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA
Enda obsen hittills, 1 ex Flaxen 22/5 1982.

BRUSHANE
Sågs årligen på sträcket 1983-1988, därefter sparsamt.

BREDSTJÄRTAD LABB
Endast en rapport finns, 1 ex Torrvarpen Hammarn 24/10 1993.

DVÄRGMÅS
2 ex Grythytteviken 6/5 2004.

SKRATTMÅS
Började häcka i vår kommun i slutet av 1970-talet. Numera årligen i varierande antal och på olika platser, Drygt 200 par 1995, men ”normalvärde” ligger betydligt lägre.

FISKMÅS
Häckar allmänt vid sjöar och på vissa mossar. Övervintringsförsök förekommer.

GRÅTRUT
Häckar i några av de större sjöarna. Stora ansamlingar på våren vid Svartälvens utlopp i Torrvarpen.
Som mest 630 ex 4/4 1993. Vinternoteringar finns.

SILLTRUT
Sedd 10 ggr på våren 1985-1998, därav 5 i Hammarn

HAVSTRUT
1 ex sågs i Hällefors 25/5 1982. Ses ofta bland Gråtrutarna vid Hammarn på våren. Flest avtal 1997 8 ex. Flera obsar vid Svanvik och Älvestorp på senare år.

TRETÅIG MÅS
Funnen 2 ggr. 1 ex St.Sirsjön 1956, 1 ex vid Hällefors i början av mars 1975.

VITTRUT
1 ex sågs vid Hedgårdarna 13-15/4 1990.

FISKTÄRNA
Häckar i de flesta störe sjöarna. Kolonihäckning i Skärjen, 9 par 1985.

SILVERTÄRNA
Sedd 4 ggr. på sträcket. 1 ex Bäcketorpsmossen 17/6 1975, 3 ex ön Musen, Torrvarpen 24/5 1991,
1 ex Torrvarpsund 13/9 1997 och 1 ex Lundsfjärden 26/5 1999.

SKRÄNTÄRNA
1 ex Älvestorp i maj 1994, Grythytteviken 1 ex 27/7 2001 och 1 ex 2/8 2006.
SVARTTÄRNA
1 ex sågs vid Björkskogsnäs i juni 1979, 1 ex Lundsfjärden 26/6 1987.

SILLGRISSLA
1 utmattat ex fanns vid Grängen 21/9 1997, 2 ex vid Bredvik Sörelgen 27/9 samma år.

TAMDUVA
Finns som häckfågel i Hällefors och Grythyttan.

SKOGSDUVA
Noterad 15 ggr på 7 platser 1983-1989. Sedd på Slaggtippen 5 ggr och Björkskogsnäs 3 ggr.
Ingen häckning känd.

RINGDUVA
Allmän häckfågel i grandominerad blandskog.

TURKDUVA
Häckning i Hammarn 1969-1970 och i Hällefors 1974-1975-1976. Senaste obs Hällefors herrgård maj 2005.

TURTURDUVA
Ett fynd från Älvestorp 1938. 1 ex Sikfors 5/6 1980. 1 ex Kronhagen nov 1981.

GÖK
Minskat. Häckar numera sparsamt. Knuthöjdsmossen bra obs.plats

BERGUV
Har förr häckat på flera platser i kommunen, sista kända häckningen i Småsjömarken 1975. Från projekt berguvs uppfödningar har många ungar släppts ut i det fria. Närmaste plats för detta är Sävenfors, så nu iaktttas uvar igen. Enstaka häckningar rapporteringar på senare år, bl.a. Sävsjön och Skifferbrottet Grythyttan.

LAPPUGGLA
Observerades vid Spiktorp 10/5 2009.

FJÄLLUGGLA
Två gamla rapporter, 1 ex Gloppsjön 1955, 1 ex Hedgårdarna 20/11 1983. 1 ex Bergvägen Hällefors 1988.

SLAGUGGLA
Några häckningar i norra delen av kommunen, t ex 1987 då 3 ungar ringmärktes från en holk. 1984 flög en uggla mot ett fönster vid Klockarhagsskolan i centrala Hällefors och dog. 2 häckningar i Kommunen 2011.

HÖKUGGLA
Invasionsart bland ugglorna. Den historiskt största inträffade hösten 1983, då antalet rapporterade ex var 175-200 + ett 70-tal våren 1984, då 16 säkra häckningar konstaterades. 31 ungar ringmärktes. Nästa invasion ( i mindre skala ) kom 1987-88. 30-40 ex sågs 1987 och 5 säkra häckningar + 4 troliga rapporterades 1988. I övrigt fåtaliga obsar i t ex Nittälvsdalen de senaste åren.

SPARVUGGLA
Häckar i barrskogen inom hela området.

PÄRLUGGLA
Häckar i varierande men minskat antal. Ett 10-tal häckningar toppåren 1984 och 1998. Sedan 1995 endast sporadiska häckningar.

HORNUGGLA
Häckar i mycket varierande antal. Goda häckningsår 1984 ( 10 ), 1988 ( 13 ) och 1999 ( 7 ).
( x ) = antal kullar.

JORDUGGLA
Ovanlig. Några häckningar i början på 1960-talet. 3 senare häckningar: En norr om Pansartorp och en vid Svarthavet 1984. Ett par i Pansartorp 1988. 6 noteringar finns f.o.m. 1984. Efter 1990 inga noteringar.

KATTUGGLA
Häckar sparsamt, ofta i parkliknande lövskog och kring bebyggelse.

NATTSKÄRRA
Säkraste ”tillhåll” kring Nittälvsdalen norr om Römyren, där den häckade några år i mitten på 80-talet, 11 revir 1984 och 6 revir 1985. Numera någon obs varje år.

TORNSEGLARE
Häckar tämligen allmänt kring bebodda trakter.

BIÄTARE
Ny art 2010, 1 ex Grythytteviken 18/5.

KUNGSFISKARE
Sedd 4 ggr. Första gången i Pansartorp 1975. Minst 1 ex i Svartälven, Hammarn 16-18/7 1990.
1 ex Rastälven 2/6 1991, 1 ex Sävenfors aug 1991.

HÄRFÅGEL
Sällsynt, 6 noteringar sedan 1976, varav 3 från 1997. 1 ex i en trädgård i Hällefors 7/5 1986. Ingen rapport seda 1990.

GRÅSPETT
Glädjande nog ökat antal raporter på senare tid, t ex 1988 då den noterades på 7 olika platser. Dessutom en häckning nära kommungränsen. Sågs vid Björkhult 28/10 2009. Antal obsar ökar varje år bl.a. i Grythyttan, Björkhult och Sången 2011.

GRÖNGÖLING
Häckar sparsamt.

SPILLKRÅKA
Betydligt vanligare än gröngöling

STÖRRE HACKSPETT
Allmän häckfågel, vissa år invasion.

GÖKTYTA
Har minskat. Sparsam häckare.

VITRYGGIG HACKSPETT
Sällsynt-utrotningshotad. Noterad från Silken och Sikfors på 1960-talet. 1 ex i trädgård i Hällefors 19/10 1987, 1 ex N. Ekeberg 3/10 1998.

MINDRE HACKSPETT
Sparsam häckfågel. Häckar bl.a. i Grythytteviken och Flosjöhyttan.

TRETÅIG HACKSPETT
Ganska sparsam, men sedd flera ggr än mindre hackspett. Bra häckningsområden Murstensdalen och Kindlaområdet.

SÅNGLÄRKA
Minskat. Häckar sparsamt vid odlad mark och på vissa mossar.

TRÄDLÄRKA
Häckning vid Hällefors 1976, därefter 8 rapporter 1982-1998.

BACKSVALA
Minskat kraftigt. 1981 fanns den på 9 lokaler-580 hål och 1999 1 lokal-45 hål.

LADUSVALA
Häckar vid bebyggelse i anslutning till jordbruksmark. Anses ha minskat de senaste decennierna.

HUSSVALA
Häckar i anslutning till bebyggelse, ofta i små kollonier. Har minskat på senare tid.

STÖRRE PIPLÄRKA
Ny art för kommunen och landskapet nät 1 ex rastade vid Finnhult 17-18/9 1990. 1 ex Björkskogsnäs 19/10 1996.

SKÄRPIPLÄRKA
Enda fyndet 1 ex vid Högborn 2/4 1988.

TRÄDPIPLÄRKA
Allmän häckare.

ÄNGSPIPLÄRKA
Sparsam häckare på mossar och myrar.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA
8 noteringar fr.o.m. 1981, alla i september månad på höststräcket. 1 ex rastade på Knuthöjdsmossen 7/9 2011.

SÄDESÄRLA
Allmän häckfågel.

GULÄRLA
Häckar på myrområden med rasen Thunberg.

FORSÄRLA
Ny art den 10/9 1983 då 1 ex sågs vid SKF Hällefors. Därefter 8 obsar varav 4 i älven från Sörelgen till Grythytteviken. Häckning strax utanför kommunen 1999, då 1 par fanns i Rastälven. Antal häckningar ökat i kommunen 2000-2011.

SIDENSVANS
Ses ofta i oktober. Invasionsart rönnbärsrika år. Stora mängder hösten-vintern 1995, då flera flockar med omkr.1500 ex sågs.

STRÖMSTARE
Häckat i Mången, Svartälven Hällefors, Älvestorp, Rockesholm och Grängen. Övervintrar med
15-25 ex enl årliga inventeringar i januari.

JÄRNSPARV
Häckar sparsamt, främst i unggran/blandskog. Minskat.

RÖDHAKE
Allmän häckfågel i skogsmark.

NÄKTERGAL
Sparsam sommargäst. Hörd vid Brandbo 1971, vid Sången 1973 och Skatviken 1977. 11 fynd år 1984-1993, därefter ingen notering. En ungfågel ringmärktes vid Finnhult 11/8 1992. 1 ex sjungande vid Älvestorp 16-21/6 2008.

BLÅHAKE
Ses på sträcket, mest på hösten. Ringmärkning har förekommit flera år.

RÖDSTJÄRT
Häckar mest i tallhedar och i holkar kring bebyggelse. Har minskat.

SVART RÖDSTJÄRT
Häckade vid skifferverket Grythyttan 1983 och vid Ovako Hällefors 1984, 1985 och 1989.
Vinterobs: 1 ex Ovako början dec 1998.

STENSKVÄTTA
Häckar sparsamt i öppen stenbunden terräng. Den anses ha minskat kraftigt. Säkraste tillhåll hos oss är på Slaggtipparna.

MEDELHAVSSTENSKVÄTTA
Stor uppmärksamhet rönte den fågel som fanns i Bredsjö 9/11-14/11 1996, den hittades tyvärr död 14/11. Ny art för kommunen och landskapet. 5:e i Sverige, den första av denna ras i Sverige.

BUSKSKVÄTTA
Häckar främst på hyggen.

BJÖRKTRAST
Häckar allmänt, men även invasionsartat rika rönnbärsår. Övervintrar sparsamt.

TALTRAST
Allmän häckfågel i skogsmark.

RÖDVINGETRAST
Vanlig häckfågel.

DUBBELTRAST
Icke allt för ovanlig häckare på tallhedar och kring mossar.

RINGTRAST
Ses nästan årligen på vårsträcket. Ett vinterfynd: 1 ex jan 1977. Flest obsar från Björkskogsnäs.

KOLTRAST
Allmän häckfågel. Övervintrar regelbundet.

HÖKSÅNGARE
Ny art 10/9 1990, 1 ad sågs vid Kronhagsskolan Hällefors.

TÖRNSÅNGARE
Häckar regelbundet i busksnår på öppna marker.

TRÄDGÅRDSSÅNGARE
Allmän häckare i löv- och blandskog.

SVARTHÄTTA
Tämligen allmän häckare i hela området.

ÄRTSÅNGARE
Häckar tämligen sparsamt.

SÄVSÅNGARE
Ganska sparsam. Hörd i Grythytteviken, Klockarbäcken och vid Hjulsjö.

GRÄSHOPPSÅNGARE
Ovanlig försommargäst. Hörd på 1960-talet i Saxhyttan och på 1970-talet i Sikfors. Möjlig häckning i Bovik 1982. Hörd åren 1985, 1987, 1989, 1993 och 1998.

FLODSÅNGARE
Första notering 1 ex Sikfors midsommar 1973. Därefter 1 ex Sikfors 22-24/7 1979, 1 ex Jeppetorp 12-13/6 1982, 1 ex Björkskogsnäs 13/6 1994, 1 ex Mårtensbo Hjulsjö 4/6 1997 och 1 ex Grängshyttan 11-12/6 1997. 1 ex Jeppetorp
2/6 2004.

BUSKSÅNGARE
Ny art 1992. 1 ex hörd syd sågverket 16/6-27/6.

KÄRRSÅNGARE
Äldre fynd från Björkskogsnäs 1975 och 1978. Under perioden 1984-1999 finns 14 obsar från 9 olika platser. Kring Klockarbäcken- Svartälven fynd i 4 år och en trolig häckning. 1 häckning Plantskolan 2009. 1 ex Björkskogsnäs
juni 2011.

RÖRSÅNGARE
Ökat: Årsvis i Grythytteviken och Klockarbäcken där säkert något par häckar. Observerades Lilla Bredsjön 22/5 2009.

TRASTSÅNGARE
Hörd en gång vid Björkskogsnäs 15/6 1997.

HÄRMSÅNGARE
Häckar sparsamt i tätvuxen lövskog. Har ökat.

GRÖNSÅNGARE
Har ökat i antal. Häckar mest i högstammig lövskog.

LÖVSÅNGARE
Tillsammans med bofink vår vanligaste häckfågel.

GRANSÅNGARE
Rastar ofta om våren. Trolig häckning vid Silverknuten 1980 och vid Vinerhöjden 1981. ett sent fynd vid Norrgården 16/11 1994

LUNDSÅNGARE
Två noteringar. Den första som ny art i centrala Hällefors 10/7 1983, den andra från Grythyttans prästgård 30/7-2/8 1993.

GÄRDSMYG
Häckningsbeståndet varierar beroende på föreg. vinters hårdhet. Vinterfynd förekommer t ex 1997 då 1 ex sågs i Grängen, Grythytteviken och Sävsjön.

KUNGSFÅGEL
Allmän häckfågel i granblandskog. Populationen varierar p g a att en del övervintrar och drabbas hårt av stränga vintrar.

GRÅ FLUGSNAPPARE
Tämligen allmän häckfågel. Känd för att ibland välja udda boplatser.

MINDRE FLUGSNAPPARE
Ovanlig. 9 fynd 1984-1999 i maj-juni. Första obsen Björkskogsnäs 5/6 1984.

SVARTVIT FLUGSNAPPARE
Häckar allmänt, mest i holkar vid bebyggelse.

BLÅMES
Ökat. Häckar allmänt i lövskog och vid bebyggelse.

SVARTMES
Häckar i varierande antal i granskog. Flyttningsrörelser förekommer.

TALGOXE
Den vanligaste mesen i hela området.

ENTITA
Numera mindre vanlig häckfågel i lövskog och vid bebyggelse.

TALLTITA
Tämligen vanlig häckfågel i barrskog.

TOFSMES
Häckar i barrskog.

SKÄGGMES
Ny art 1992. Ett par i Grythytteviken 30/3-1/4 och 12 ex 24-25/10.

STJÄRTMES
Sparsam häckfågel. Beståndet varierar beroende på år med stränga vintrar.

NÖTVÄCKA
Häckfågel i lövskog och parker

TRÄDKRYPARE
Häckar tämligen allmänt i barrskogen

VARFÅGEL
10 häckningar noterade mellan 1975 och 1990, företrädesvis i norra delen av kommunen.
Oregelbunden på sträcket. Ses även vintertid.

TÖRNSKATA
Ses på hyggen och i öppna buskmarker.

SKATA
Ökat. Allmän häckare i anslutning till bebyggelse.

NÖTSKRIKA.
Vanlig häckfågel. Stor aktivitet på hösten.

LAVSKRIKA
Gamla vinterfynd finns rapporterade. Dessutom 1 ex Kindla 17/9 1988, 1 ex Sävsjön 29/2 1992. 1 ex Hänglandstjärnen
27/6 2009.

NÖTKRÅKA
Ses nästan årligen. Invasionsår av den smalnäbbade rasen 1968, 1985, 1995 då 25 ex sågs i Hällefors 26/8 och 1998 då 20 ex fanns i Hällefors i början av september. 1 ex Råvedsvägen 8 Hälefors 12/2 2010.

KAJA
Häckar i Hällefors, Grythyttan, Sikfors och Hjulsjö. Övervintrar rätt ofta.

RÅKA
Många vårobservationer, som mest 19 ex i Hällefors 19/3 1984. 1 ex övervintrade i Grythyttan 1995-1996.

KRÅKA
Häckar i hela området.

KORP
Ökat kraftigt sedan mitten av 1970-talet.

SOMMARGYLLING
Ny art 1999. 1 sj Björskogsnäs 23-25/5.

STARE
Har minskat betydligt senaste årtiondena. Vinterfynd förekommer.

GRÅSPARV
Häckar i tätorterna. Tendens att minska i antal, medan pilfinken ser ut att öka.

PILFINK
Se gråsparv.

BOFINK
Vid sidan om lövsångaren vår vanligaste häckfågel. Enstaka vinterobsar, dock 10 ex i Hällefors januari 1984.

BERGFINK
Häckar varierande i kommunens norra skogsregion. Kan ses i stort antal på vårsträcket. Vinterfynd förekommer t ex 20 ex i Hällefors jan 1984 och 77ex början februari 1993.

HÄMPLING
Ses inte så ofta, men har häckat vid OVAKO under åren 1985-1990.

VINTERHÄMPLING
Ett 25-tal obsar 1982-1997, företrädesvis på våren. Som mest 20 ex Plantskolan 26/4 1992.

GRÅSISKA
Uppträder vissa år invasionsartat under vinterhalvåret.

SNÖSISKA
Ny 1985, då två olika obsar gjordes. Därefter nästan årligen, ofta bland gråsiskor.

GRÖNFINK
Tämligen vanlig häckfågel. Den talrikaste arten vid den årliga vinterfågelräkningen i Hällefors samhälle.

STEGLITS
Ses så gott som årligen, dock ej under häckningstid. Flock på ca 30 ex Jordbron nov 2011.

GRÖNSISKA
Häckar varierat i blandskog. Ses i flockar på förvintern vissa år.

TALLBIT
Invasionsart vissa vintrar t ex 1976-77, 1989-90, 1992, 1995, 1998, de flesta i nov-dec.

DOMHERRE
Häckar mindre allmänt i barrskog. Drar sig vintertid mot bebyggelse och fågelmatning.

BÄNDELKORSNÄBB
Två åldre rapporter från slutet 1960-talet, därefter 1 ex Sundsjön 21/4 1984, 2 ex Högborn 13/9 1990, 1 ex herrgården Grythyttan 31/3 1998. Sågs 13/10 2009 vid Bergtjärn Björkhult. Flera obsar i kommunen under invasionen 2011.

MINDRE KORSNÄBB
Invasionsart. Häckar allmänt goda kottår.

STÖRRE KORSNÄBB
Häckar sparsamt under kottår.

ROSENFINK
Känd i vår kommun sedan 1974. Häckar bl.a. vid Grythytteviken.

STENKNÄCK
Ett antal noteringar 1983-1998 fördelade runt hela året och på många olika platser, men sedd då och då i ekskogsområdet i Älvestorp där ev. Häckning förekommit. Som mest 18 ex i Silvergruvan
9-12/1 1986.

LAPPSPARV
Rastar ofta i april och september på sträcket. Lokaler bl.a. Plantskolan, gamla soptippen och slaggtippen.

SNÖSPARV
Passerar årligen på sträcket t ex 40 ex Flaxen 1/4 1983, 32 ex Plantskolan 14/3 1990 och 20 ex Flaxen 9/10 1991.

GULSPARV
Tämligen vanlig både som häckare och övervintrare.

ORTOLANSPARV
Fanns tidigare under häckningstid fram till 1960-talet bl.a. vid Saxhyttan, Sången, Högborn. Numera sällsynt. Endast 6 noteringar 1982-1998. 2 ex noterade Råvedsvägen 8 Hällefors april 2008.

SÄVSPARV
Häckar tämligen vanligt vid sjöar och sankmarker i hela området.

VIDESPARV
Första fyndet Knuthöjdsmossen 1981. Från 1982-1998 finns 13 rapporter från 10 olika platser.

Summa: 239 arter listade

Listan baseras på lista: fåglar i Hällefors Kommun februari 2000, skriven av Mats Trillkott.
Mats hade använt följande litt:
Fåglar i Hällefors Kommun 1979-04-16.
Fåglar i Västmanland 1980-1982 och 1995.
Fågelrapport från Hällefors Kommun 1982-1988 ( 1999)

Listan har uppdaterats med nya uppgifter från Gunde Persson och Nils Hultman t o m 2011-12-31.

Till Toppen =>

 

 

Artportalen

HälleforsObsar

Artlistan Hällefors Kommun 2018

Lokaler i Hällefors

 

Obslistan i Hällefors 2018

Obslistan i Hällefors Totalt


 

 

Fåglar upptäckta i Hällefors Kommun!
Sidan uppdaterad 17 Jan 2012.

Fåglar i Hällefors (dok) [höger klick - ladda ner som]

Rak artlista

KNÖLSVAN
Häckar nästan årligen i Grythytteviken. Har också häckat i Klockarbäcken, Sävenfors, Saxhyttan och Älvestorp. Övervintrar regelbundet. 19 ex i Grythytteviken 27/3 1994.

MINDRE SÅNGSVAN
3 ex rastade vid Hammarn 34/3 1991. En var ringmärkt. 2 ex 26/3 2002 och 1 ex 26/3 2007 i Grythytteviken.

SÅNGSVAN
Har etablerat sig här sedan 1990-talet. Första häckningen St. Flosjön 1992. Därefter har häckningar förekommit i Fisklösen, St Sandsjön, Hjulsjön, Mosserud och Lövsjön. Rastar på våren bl.a i Grythytteviken och har övervintrat där i varierande antal som mest 81 ex 28/3 1993. 59 ex i december 1982.

BLÄSGÅS
7ex tillsammans med sädgäss i Hjulsjö okt 1991. 1 ex i Grythytteviken 26/2 2011.

SÄDGÅS
Enstaka fynd finns, dock rastade 100 ex i Hjulsjö oktober 1991. 1 ex i Grythytteviken 26/2 2011

GRÅGÅS
Rastar då och då i enstaka ex i april men, 30 ex sträckte över Jeppetorp 26/4 1992. 34 ex Ovako 17/9 1992.
På senare år rastar den regelbundet i Kommunen.

VITKINDAD GÅS
Arten har setts en gång, 1 ex vid Hammarn 3/4 1992, säkert samma ex i Grythytteviken 4/4. 1 ex rastande i
Grythytteviken 6/6 2003.

KANADAGÅS
Häckar i ökat antal på myrar och kring sjöar, tyvärr även i småtjärnar lämpliga för smålom.

PRUTGÅS
Sedd : 1 ex Bovik 11-12/10 1982, 1 ex Kärvingeborn 10-15/10 1987, 1 ex Grythyttan 15-21/3 1989,
1 ex Sikfors 21-24/10 1993, 1 ex Jeppetorp 7-17/11 1994.

GRÄSAND
Vanlig art. Häckar och övervintrar.

STJÄRTAND
Rastar vår och höst vissa år. Har iakttagits i Grythytteviken, Hammarn och Agen-Jeppetorp.

SNATTERAND
Endast två rapporter, 1 ex Grythytteviken 23/4 1978 och 1 ex Knuthöjdsmossen 2/9 1979. 1 par rastande i Grythytteviken 25/3 2003, 1 hane i Grythytteviken 1/7 2008.

BLÄSAND
Rastar vår och höst i Grythytteviken och Hammarn, som mest 52 ex Grythytteviken 18/10 1996.

SKEDAND
Rastar sporadiskt på våren f o m 1980. Höst: 3 ex Grythytteviken 10/9 1983, 1 ex Grythytteviken 20/10 1996.

KRICKA
Häckar spritt vid lämpliga vatten. Rastar vår och höst bl a i Grythytteviken och Hammarn. Vanlig på Knuthöjdsmossen.

AMERIKANSK KRICKA
1 ex rastande i Flaxen våren 1986

ÅRTA
Sällsynt gäst. Sedd 1982 och 1983. 1 ex Flaxen 9/5 1982. 1 ex Hjulsjö 7/5, 1 ex Flaxen 29/5 och
1 ex Hedgårdarna slutet maj 1983. 1 ex i Grythytteviken april 1995.

RÖDHUVAD DYKAND
1 ex Sikfors 30/10-1/11 1998.

BRUNAND
Antalet minskat kraftigt. År 1983-1988 noterades den 15 ggr. Därefter endast 3 rapporter. Vinterfynd: 1 hane Grythytteviken 21/12 1996-26/2 1997.

VIGG
Rastar på våren i varierande antal i Grythytteviken och Hammarn, som mest 45 ex i Grythytteviken 2/5-8/5 1981.

BERGAND
Sedd 7 ggr sedan 1980, då 2 ex fanns i Grythytteviken 22-23/4. Övriga noteringar från okt. och nov.

EJDER
Ovanlig. 3 ex i Torrvarpen vid Björkskogsnäs 20/6 1984.

SJÖORRE
15 Rapporter sedan 1980, de flesta på våren. 12 ex i Hammarn 3/5 1986. Vinternotering 1 ex Grythytteviken 30/1 1983. 2 ex Torrvarpen 4/10 2009. 4 ex rastande i Halvarsnoren 9/5 2009. 1 ex Grythytteviken 2/10 2011.

SVÄRTA
Sedd några gånger på 1940-talet. Dessutom Grythytteviken 1 ex 22/10 1980, 1 ex 24-31/10 1982,
1 par 28/4 1986, 7 ex 19/11 1993, 1 ex 18-20/11 1999.

ALFÅGEL
Fyra rapporter: ett par Grythytteviken 20/1 1980. 1 hona Grythytteviken 24-27/3 1985. 1 hona Torrakviken 18/11 1990. 1 par Hammarn 19/11 1990.

KNIPA
Vanlig häckfågel. Övervintrar ofta och rastar på våren i Grythytteviken med upp till 100-talet ex.

SALSKRAKE
Ses nästan årligen, framförallt på vårsträcket t.ex. i Grythytteviken 16/2-11/3 1980. Sågs senast i Grythytteviken
22-24/2 2011.

SMÅSKRAKE
Har häckat i Sörelgen, Lundsfjärden och vid Rockesholm. Ses ofta på våren. Har ökat de senaste åren i Torrvarpen.

STORSKRAKE
Häckar i vissa större sjöar. Vonterobsar främst från feb.

DALRIPA
Iakttagen i norra delen av kommunen in på 40-talet. Enstaka rapporter därefter.

JÄRPE
Häckar i lämplig granblandskog

ORRE
Tämligen allmän häckfågel på många myrar. Största spelplats Römyren, där 60-talet tuppar fanns 1981.

TJÄDER
Häckar i mindre omfattning än tidigare. Många spelplatser borta p g a skogsavverkning.

RAPPHÖNA
Fanns kvar som häckfågel i början av 1940-talet vid Hällefors och i Saxhyttan. Nu finns inga självreproducerande kvar, men 1966 sågs 1 ex vid Grythytteviken och 2 ex i Saxhyttan. 12/11 2007 sågs 11 ex vid f d plantskolan i Hällefors. 5 ex Grythytteviken 13/12 2005. 1 juv Grythytteviken 13/6 2009.

VAKTEL
Endast 1 obs, 1 ex vid Saxhyttefallet 4/6 1992

KORNKNARR
Fanns förr vid Karstenshult, Finnhult, Sikfors och Älvestorp. På senare tid: 1 ex Halvarstorp i slutet av maj 1982, 1 ex Bovik sl.maj-3/6 1984, 1 ex Jeppetorp 22/6 1989, 1 ex Grängshyttan 24/6 1989,
1 ex Brandbo 25/6 1989, 1 ex Jeppetorp 26-27/8 1989, 1 ex Grängen 2007.

FASAN
Häckade in på 1960-talet i Hällefors samhälle. Numera enstaka iakttagelser. Vanligare på senare år p g a utplantering.

SMÅLOM
En inventering av kommunens ca 350 småvatten tyder på att 55-60 par finns, varav ca 40% vistas i Hammar- och Knuthöjdsmossen ( se projekt LOM ). Ungefär 4 % av landets smålommar finns alltså i vår kommun.

STORLOM
Vistas i sjöar av något större format. Ingen speciell inventering är gjord, men i projekt lom har 15-18 par spontant rapporterats årligen. Beståndet uppskattades 1982 till 40-50 par.

SMÅDOPPING
Har rapporterats 4 ggr. 1 ex Grythytteviken 5/9 1976, 1 ex Rockesholm 2-4/1 1988,1 ex Silvergruvan 22/4 1991 och 1 ex Torrvarpsund 11/1-2/2 1998

SVARTHAKEDOPPING
Vissa år i Grythytteviken sedan 1985. 1990 fanns 1 ex som var präglad på skäggdopping. Den ” dök sedan upp” i april-maj varje år t.o.m. 1998. Flera obsar vid Hammarn, där 4 ex fanns 28/4 1992. 1 ex Torrvarpsund i april 2008.

SKÄGGDOPPING
Häckat i Grythytteviken med flera par. 1 par häckade vid Hammarn 1984. Sedd under häckningstid Agen Saxhyttan. En vinterobs: 1 ex Silvergruvan 20/2 1979.

GRÅHAKEDOPPING
Sedd vid 3 tillfällen: 1 ex Högborn 21-29/3 1987, 1 ex Grythytteviken 24/10 1987 och 1 ex Älvestorp 20/5 1989.

KLYKSTJÄRTAD STORMSVALA
Ett gammalt fynd. 1 ex hittades död på isen i Torrvarpen, annadag jul 1897.

STORSKARV
Sedd nästan årligen sedan 1980 under april-oktober. 5 ex Sörälgen 2009. 1 vinterobs: 2 ex Saxen 22/1-30/1 1983. Samma ex i Grythytteviken 31/1 1 ex kvar till 18/2.

ÄGRETTHÄGER
1ex upptäcktes i NV-delen av Grythytteviken 21/4 1990.

GRÅHÄGER
En häckning känd från Grängen på 1970-talet. En trolig häckning vid Bovik Rastar ofta i Grythytteviken vår och höst. Ses även i Älvestorp vid fiskkassarna där. Som mest 12 ex. Häckat i Grythytteviken 2010-2011 bakom v. Fågeltornet.

VIT STORK
1 ex Grängshyttan 27/4 1989.

HAVSÖRN
1:a fyndet sedan 1800-talet 2 ex St Högsjön 23/11 1982. Därefter 1 ex Grythytteviken 4/1 1992, 1 ex Torrvarpen 24/3 1995, 1 ex Knuthöjdsmossen slutet april 1997. Rastat i Grythytteviken de senaste åren.

FISKGJUSE
Häckar numera på 2-6 platser varje år. Säkraste stället är Sörelgen där den häckat sedan början på 1980-talet.

KUNGSÖRN
Ojämna obsar mest under vintern vissa år. Ingen häckning känd.

RÖDGLADA
Första fynd 3/11 1989 Flosjöhyttan, sedan 8/6 2001, 1/5 2005 Grythyttan och 11/5 2008 Kråkviken.

BRUNGLADA
1 ex rastade i utmattat tillstånd i Sikfors 20/5 1995.

BRUN KÄRRHÖK
Ett 25-tal noteringar på 7 lokaler sedan 1984, de flesta under april-maj. Ses årligen i Grythytteviken.

BLÅ KÄRRHÖK
Ses på sträcket. Under perioden 1982-1998 finns 27 vår- och höstnoteringar.

ORMVRÅK
Häckar glest över området

FJÄLLVRÅK
Två häckningar år 1987. Ett par med ungar Lorttjärn ( ungarna märktes ) och ett par med 2 ungar Hjulsjöhöjden. Passerar på sträcket vår och höst. Några vinterobsar finns också. 1 ex sågs vid Björkskogsnäs 19/9 2009.

BIVRÅK
Häckar numera sparsamt.

DUVHÖK
Häckar sparsamt. Kan övervintra.

SPARVHÖK
Ökat. Häckar med betydligt fera par än Duvhök. Övervintrar regelbundet.

TORNFALK
Häckar sällsynt vissa år, dock 4 häckande par 1988.

AFTONFALK
20/4 1991 sågs 1 hane i Silvergruvan. 1 ex besökte Knuthöjdsmossen 14-15/6 samma år.

LÄRKFALK
5 häckningar + 6 obsar under häckningstid 1982-1988. Häckat i anslutning till Grythytteviken de senaste åren
(2007-2011)

STENFALK
Har ej häckat sedan 1960-talet. Ses nu som genomsträckare mest på våren. Har övervintrat.

PILGRIMSFALK
Häckade på Kullberget in på 1950-talet, därefter sporadiskt, men ökat antal rapporter det senaste decenniet.

JAKTFALK
1 ex upptäcktes 26/12 1992 i Kronhagen. Troligen samma ex vid Mången 30/12.

VATTENRALL
Första noteringen från 1970-talet. Hörd numera vissa år i Grythytteviken, Agen-Jeppetorp eller Klockarbäcken. Häckat i Grythytteviken, senast 2011.

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA
Den första rapporten Klockarbäcken 5-9/6 1988, den andra i Hjulsjö 19/5-20/6 1994. Sedan Grythytteviken 2/5-14/5 2000 och 20/6 2007. Första höstfynd Grythytteviken 1/9 2011.

MINDRE SUMPHÖNA
1 ex fanns i Klockarbäcken 24-26/6 1992.

RÖRHÖNA
Häckade i Klockarbäcken 1974 och 1992. Hörd i Grythytteviken under flera år. 2 ex i Flaxen1981. Senaste rapport Grythytteviken 9/4 2005.

SOTHÖNA
Första kända häckning i Svartälven vid Silvergruvan 1938. Häckat med flera par i Grythytteviken.
Har även setts vid Hammarn och Hedgårdarna. Några vinternoteringar finns också.

TRANA
Häckar sparsamt på myrmarker, uppskattningsvis med 30-40 par.

STRANDSKATA
Uppträder vissa år. Första obsen i Sörelgen på 1970-talet. 7 rapporter 1985-1987, då bl.a. 7 ex stäckte söderut vid Flaxen. Sparsam numera. 1Ex Grythytteviken 28/5 2003, 1 juv Ovako aug 2001 och 1 ad Skatviken aug 2011.

MINDRE STRANDPIPARE
Säkraste häckningsplats på slaggtipparna i Hällefors. Har också häckat i Flaxen och i vissa större grusgropar.

STÖRRE STRANDPIPARE
Många obsar åren 1982-1987, bl.a. 25 ex Flaxen 28/7 1982. Därefter mera sporadiskt. En rolig iakttagelse: 5 ex rastade på gräsmatta i Hällefors 16/5 1984. 2 ex Mångsagen 11/9 2011.

KUSTPIPARE
7 rapporter 1982-1994. Tidsmässigt mella 30/7-22/9. Första notering Flaxen 18/8 1982. 15 ex Flaxen 22/9 1988. 1ex rastande Grythytteviken 31/8 1994.

LJUNGPIPARE
Häckar på större mossar. Römyren hyser ca 10 par. 5 ex sågs vid ”plantskolan” 19/4 2009.

TOFSVIPA
Har minska avsevärt hos oss. Säkraste häckningsplatser Knuthöjdsmossen och Flaxen.

KUSTSNÄPPA
Första notering: 8 ex sträckte över Lundsfjärden 30/7 1986. 1 ex Flaxen 20/8 1988.

SPOVSNÄPPA
Sedd 3 ggr: 2 ex Slaggtippen 26/7 1980, 1 ex Flaxen 22/7 1980, 1 ex Slaggtippen 2/9 1982.

KÄRRSNÄPPA
Under perioden 1982-1991 sågs den i 5 år, alla höstobsar. Den första med 5 ex i Flaxen 18/8 1982.
5ex Mångsagen 11/9 2011.

MYRSNÄPPA
Sedd 1 gång, 1 ex Slaggtippen 27/7 1987. 1 ex Knuthöjdsmossen i maj 2010.

SMÅSNÄPPA
Sågs med 1 ex Flaxen 12/5 1984. Därefter: 1 ex plantskolan 8/9 1985, 1 ex slaggtippen 27/7 1987,
1 ex Flaxen 5/5 1990, 3 ex slaggtippen början av augusti 1993.

MOSNÄPPA
11 obsar 1987-1991, då bl.a. 1-3 ex fanns på slaggtippen ( p g a timmerbevattning där ) från mitten av juli-aug. varje år. Numera spordisk. 6 ex Grythytteviken 15/5 2011.

SKOGSSNÄPPA
Häckar främst kring våtområden i skogslandskapet.

GRÖNBENA
Häckar vid myrar och sankmarker, där den varnar flitigt. Flera par i Flaxen.

DRILLSNÄPPA
Finns vid steniga stränder och vattendrag, dock i mindre omfattning än tidigare.

SVARTSNÄPPA
13 rapporter 1982-1990 i april-aug., varav 7 från Flaxen. Eter 1990 ingen notering.

GLUTTSNÄPPA
Sedd under häckningstid vid Rödmyren. Trolig häckning på Knuthöjdsmossen och vid Pansartorp 1998 och på Hammarmossen 1999. Ses ofta på vårsträcket.

RÖDBENA
Har troligen häckat med 1-2 par sedan 1980-talet i Flaxen. 6 ex där 11/5 1990. Sedd på andra platser under vårsträcket.

MYRSPOV
Enda noteringar, 300 sträckande Dömossen 24/7 1980, x ex Kvarnåsen 1885 och 2 ex rastande Flaxen 27/7 1986.

SMÅSPOV
Årligen 1982-1991, därefter sporadiskt. 1986, i slutet av juli rastade flera ex i trädgårdar i Hällefors. Rastar sporadiskt på Knuthöjdsmossen.

STORSPOV
Har minskat. Häckar på en del myrområden t. ex. Knuthöjdsmossen och Rödmyren. Inventeringsart i Sverige 1999. I vår kommun endast 5 par funna.

MORKULLA
Häckar inom hela området.

DUBBELBECKASIN
Sällsynt gäst. Hörd på slaggtippen 12 och 16/5 1988. 1 ex i Grythyttan 26/10 1996, 1 ex Flaxen 20/5 1999. Sen obs Måltidens hus 15/11 2009.

ENKELBECKASIN
Minskat inom hela området. Säkraste obs.plats gamla slaggtippen och Grythytteviken.

DVÄRGBECKASIN
En notering från Knuthöjdsmossen 1981. 11 höstobsar 1981-1997. Vid svartälvens utlopp i Torrvarpen sågs 10 ex 11/10 1983, 7 ex 15/10 ( en ringmärktes ). 1 ex Grythytteviken 7/10 2005

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA
Enda obsen hittills, 1 ex Flaxen 22/5 1982.

BRUSHANE
Sågs årligen på sträcket 1983-1988, därefter sparsamt.

BREDSTJÄRTAD LABB
Endast en rapport finns, 1 ex Torrvarpen Hammarn 24/10 1993.

DVÄRGMÅS
2 ex Grythytteviken 6/5 2004.

SKRATTMÅS
Började häcka i vår kommun i slutet av 1970-talet. Numera årligen i varierande antal och på olika platser, Drygt 200 par 1995, men ”normalvärde” ligger betydligt lägre.

FISKMÅS
Häckar allmänt vid sjöar och på vissa mossar. Övervintringsförsök förekommer.

GRÅTRUT
Häckar i några av de större sjöarna. Stora ansamlingar på våren vid Svartälvens utlopp i Torrvarpen.
Som mest 630 ex 4/4 1993. Vinternoteringar finns.

SILLTRUT
Sedd 10 ggr på våren 1985-1998, därav 5 i Hammarn

HAVSTRUT
1 ex sågs i Hällefors 25/5 1982. Ses ofta bland Gråtrutarna vid Hammarn på våren. Flest avtal 1997 8 ex. Flera obsar vid Svanvik och Älvestorp på senare år.

TRETÅIG MÅS
Funnen 2 ggr. 1 ex St.Sirsjön 1956, 1 ex vid Hällefors i början av mars 1975.

VITTRUT
1 ex sågs vid Hedgårdarna 13-15/4 1990.

FISKTÄRNA
Häckar i de flesta störe sjöarna. Kolonihäckning i Skärjen, 9 par 1985.

SILVERTÄRNA
Sedd 4 ggr. på sträcket. 1 ex Bäcketorpsmossen 17/6 1975, 3 ex ön Musen, Torrvarpen 24/5 1991,
1 ex Torrvarpsund 13/9 1997 och 1 ex Lundsfjärden 26/5 1999.

SKRÄNTÄRNA
1 ex Älvestorp i maj 1994, Grythytteviken 1 ex 27/7 2001 och 1 ex 2/8 2006.
SVARTTÄRNA
1 ex sågs vid Björkskogsnäs i juni 1979, 1 ex Lundsfjärden 26/6 1987.

SILLGRISSLA
1 utmattat ex fanns vid Grängen 21/9 1997, 2 ex vid Bredvik Sörelgen 27/9 samma år.

TAMDUVA
Finns som häckfågel i Hällefors och Grythyttan.

SKOGSDUVA
Noterad 15 ggr på 7 platser 1983-1989. Sedd på Slaggtippen 5 ggr och Björkskogsnäs 3 ggr.
Ingen häckning känd.

RINGDUVA
Allmän häckfågel i grandominerad blandskog.

TURKDUVA
Häckning i Hammarn 1969-1970 och i Hällefors 1974-1975-1976. Senaste obs Hällefors herrgård maj 2005.

TURTURDUVA
Ett fynd från Älvestorp 1938. 1 ex Sikfors 5/6 1980. 1 ex Kronhagen nov 1981.

GÖK
Minskat. Häckar numera sparsamt. Knuthöjdsmossen bra obs.plats

BERGUV
Har förr häckat på flera platser i kommunen, sista kända häckningen i Småsjömarken 1975. Från projekt berguvs uppfödningar har många ungar släppts ut i det fria. Närmaste plats för detta är Sävenfors, så nu iaktttas uvar igen. Enstaka häckningar rapporteringar på senare år, bl.a. Sävsjön och Skifferbrottet Grythyttan.

LAPPUGGLA
Observerades vid Spiktorp 10/5 2009.

FJÄLLUGGLA
Två gamla rapporter, 1 ex Gloppsjön 1955, 1 ex Hedgårdarna 20/11 1983. 1 ex Bergvägen Hällefors 1988.

SLAGUGGLA
Några häckningar i norra delen av kommunen, t ex 1987 då 3 ungar ringmärktes från en holk. 1984 flög en uggla mot ett fönster vid Klockarhagsskolan i centrala Hällefors och dog. 2 häckningar i Kommunen 2011.

HÖKUGGLA
Invasionsart bland ugglorna. Den historiskt största inträffade hösten 1983, då antalet rapporterade ex var 175-200 + ett 70-tal våren 1984, då 16 säkra häckningar konstaterades. 31 ungar ringmärktes. Nästa invasion ( i mindre skala ) kom 1987-88. 30-40 ex sågs 1987 och 5 säkra häckningar + 4 troliga rapporterades 1988. I övrigt fåtaliga obsar i t ex Nittälvsdalen de senaste åren.

SPARVUGGLA
Häckar i barrskogen inom hela området.

PÄRLUGGLA
Häckar i varierande men minskat antal. Ett 10-tal häckningar toppåren 1984 och 1998. Sedan 1995 endast sporadiska häckningar.

HORNUGGLA
Häckar i mycket varierande antal. Goda häckningsår 1984 ( 10 ), 1988 ( 13 ) och 1999 ( 7 ).
( x ) = antal kullar.

JORDUGGLA
Ovanlig. Några häckningar i början på 1960-talet. 3 senare häckningar: En norr om Pansartorp och en vid Svarthavet 1984. Ett par i Pansartorp 1988. 6 noteringar finns f.o.m. 1984. Efter 1990 inga noteringar.

KATTUGGLA
Häckar sparsamt, ofta i parkliknande lövskog och kring bebyggelse.

NATTSKÄRRA
Säkraste ”tillhåll” kring Nittälvsdalen norr om Römyren, där den häckade några år i mitten på 80-talet, 11 revir 1984 och 6 revir 1985. Numera någon obs varje år.

TORNSEGLARE
Häckar tämligen allmänt kring bebodda trakter.

BIÄTARE
Ny art 2010, 1 ex Grythytteviken 18/5.

KUNGSFISKARE
Sedd 4 ggr. Första gången i Pansartorp 1975. Minst 1 ex i Svartälven, Hammarn 16-18/7 1990.
1 ex Rastälven 2/6 1991, 1 ex Sävenfors aug 1991.

HÄRFÅGEL
Sällsynt, 6 noteringar sedan 1976, varav 3 från 1997. 1 ex i en trädgård i Hällefors 7/5 1986. Ingen rapport seda 1990.

GRÅSPETT
Glädjande nog ökat antal raporter på senare tid, t ex 1988 då den noterades på 7 olika platser. Dessutom en häckning nära kommungränsen. Sågs vid Björkhult 28/10 2009. Antal obsar ökar varje år bl.a. i Grythyttan, Björkhult och Sången 2011.

GRÖNGÖLING
Häckar sparsamt.

SPILLKRÅKA
Betydligt vanligare än gröngöling

STÖRRE HACKSPETT
Allmän häckfågel, vissa år invasion.

GÖKTYTA
Har minskat. Sparsam häckare.

VITRYGGIG HACKSPETT
Sällsynt-utrotningshotad. Noterad från Silken och Sikfors på 1960-talet. 1 ex i trädgård i Hällefors 19/10 1987, 1 ex N. Ekeberg 3/10 1998.

MINDRE HACKSPETT
Sparsam häckfågel. Häckar bl.a. i Grythytteviken och Flosjöhyttan.

TRETÅIG HACKSPETT
Ganska sparsam, men sedd flera ggr än mindre hackspett. Bra häckningsområden Murstensdalen och Kindlaområdet.

SÅNGLÄRKA
Minskat. Häckar sparsamt vid odlad mark och på vissa mossar.

TRÄDLÄRKA
Häckning vid Hällefors 1976, därefter 8 rapporter 1982-1998.

BACKSVALA
Minskat kraftigt. 1981 fanns den på 9 lokaler-580 hål och 1999 1 lokal-45 hål.

LADUSVALA
Häckar vid bebyggelse i anslutning till jordbruksmark. Anses ha minskat de senaste decennierna.

HUSSVALA
Häckar i anslutning till bebyggelse, ofta i små kollonier. Har minskat på senare tid.

STÖRRE PIPLÄRKA
Ny art för kommunen och landskapet nät 1 ex rastade vid Finnhult 17-18/9 1990. 1 ex Björkskogsnäs 19/10 1996.

SKÄRPIPLÄRKA
Enda fyndet 1 ex vid Högborn 2/4 1988.

TRÄDPIPLÄRKA
Allmän häckare.

ÄNGSPIPLÄRKA
Sparsam häckare på mossar och myrar.

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA
8 noteringar fr.o.m. 1981, alla i september månad på höststräcket. 1 ex rastade på Knuthöjdsmossen 7/9 2011.

SÄDESÄRLA
Allmän häckfågel.

GULÄRLA
Häckar på myrområden med rasen Thunberg.

FORSÄRLA
Ny art den 10/9 1983 då 1 ex sågs vid SKF Hällefors. Därefter 8 obsar varav 4 i älven från Sörelgen till Grythytteviken. Häckning strax utanför kommunen 1999, då 1 par fanns i Rastälven. Antal häckningar ökat i kommunen 2000-2011.

SIDENSVANS
Ses ofta i oktober. Invasionsart rönnbärsrika år. Stora mängder hösten-vintern 1995, då flera flockar med omkr.1500 ex sågs.

STRÖMSTARE
Häckat i Mången, Svartälven Hällefors, Älvestorp, Rockesholm och Grängen. Övervintrar med
15-25 ex enl årliga inventeringar i januari.

JÄRNSPARV
Häckar sparsamt, främst i unggran/blandskog. Minskat.

RÖDHAKE
Allmän häckfågel i skogsmark.

NÄKTERGAL
Sparsam sommargäst. Hörd vid Brandbo 1971, vid Sången 1973 och Skatviken 1977. 11 fynd år 1984-1993, därefter ingen notering. En ungfågel ringmärktes vid Finnhult 11/8 1992. 1 ex sjungande vid Älvestorp 16-21/6 2008.

BLÅHAKE
Ses på sträcket, mest på hösten. Ringmärkning har förekommit flera år.

RÖDSTJÄRT
Häckar mest i tallhedar och i holkar kring bebyggelse. Har minskat.

SVART RÖDSTJÄRT
Häckade vid skifferverket Grythyttan 1983 och vid Ovako Hällefors 1984, 1985 och 1989.
Vinterobs: 1 ex Ovako början dec 1998.

STENSKVÄTTA
Häckar sparsamt i öppen stenbunden terräng. Den anses ha minskat kraftigt. Säkraste tillhåll hos oss är på Slaggtipparna.

MEDELHAVSSTENSKVÄTTA
Stor uppmärksamhet rönte den fågel som fanns i Bredsjö 9/11-14/11 1996, den hittades tyvärr död 14/11. Ny art för kommunen och landskapet. 5:e i Sverige, den första av denna ras i Sverige.

BUSKSKVÄTTA
Häckar främst på hyggen.

BJÖRKTRAST
Häckar allmänt, men även invasionsartat rika rönnbärsår. Övervintrar sparsamt.

TALTRAST
Allmän häckfågel i skogsmark.

RÖDVINGETRAST
Vanlig häckfågel.

DUBBELTRAST
Icke allt för ovanlig häckare på tallhedar och kring mossar.

RINGTRAST
Ses nästan årligen på vårsträcket. Ett vinterfynd: 1 ex jan 1977. Flest obsar från Björkskogsnäs.

KOLTRAST
Allmän häckfågel. Övervintrar regelbundet.

HÖKSÅNGARE
Ny art 10/9 1990, 1 ad sågs vid Kronhagsskolan Hällefors.

TÖRNSÅNGARE
Häckar regelbundet i busksnår på öppna marker.

TRÄDGÅRDSSÅNGARE
Allmän häckare i löv- och blandskog.

SVARTHÄTTA
Tämligen allmän häckare i hela området.

ÄRTSÅNGARE
Häckar tämligen sparsamt.

SÄVSÅNGARE
Ganska sparsam. Hörd i Grythytteviken, Klockarbäcken och vid Hjulsjö.

GRÄSHOPPSÅNGARE
Ovanlig försommargäst. Hörd på 1960-talet i Saxhyttan och på 1970-talet i Sikfors. Möjlig häckning i Bovik 1982. Hörd åren 1985, 1987, 1989, 1993 och 1998.

FLODSÅNGARE
Första notering 1 ex Sikfors midsommar 1973. Därefter 1 ex Sikfors 22-24/7 1979, 1 ex Jeppetorp 12-13/6 1982, 1 ex Björkskogsnäs 13/6 1994, 1 ex Mårtensbo Hjulsjö 4/6 1997 och 1 ex Grängshyttan 11-12/6 1997. 1 ex Jeppetorp
2/6 2004.

BUSKSÅNGARE
Ny art 1992. 1 ex hörd syd sågverket 16/6-27/6.

KÄRRSÅNGARE
Äldre fynd från Björkskogsnäs 1975 och 1978. Under perioden 1984-1999 finns 14 obsar från 9 olika platser. Kring Klockarbäcken- Svartälven fynd i 4 år och en trolig häckning. 1 häckning Plantskolan 2009. 1 ex Björkskogsnäs
juni 2011.

RÖRSÅNGARE
Ökat: Årsvis i Grythytteviken och Klockarbäcken där säkert något par häckar. Observerades Lilla Bredsjön 22/5 2009.

TRASTSÅNGARE
Hörd en gång vid Björkskogsnäs 15/6 1997.

HÄRMSÅNGARE
Häckar sparsamt i tätvuxen lövskog. Har ökat.

GRÖNSÅNGARE
Har ökat i antal. Häckar mest i högstammig lövskog.

LÖVSÅNGARE
Tillsammans med bofink vår vanligaste häckfågel.

GRANSÅNGARE
Rastar ofta om våren. Trolig häckning vid Silverknuten 1980 och vid Vinerhöjden 1981. ett sent fynd vid Norrgården 16/11 1994

LUNDSÅNGARE
Två noteringar. Den första som ny art i centrala Hällefors 10/7 1983, den andra från Grythyttans prästgård 30/7-2/8 1993.

GÄRDSMYG
Häckningsbeståndet varierar beroende på föreg. vinters hårdhet. Vinterfynd förekommer t ex 1997 då 1 ex sågs i Grängen, Grythytteviken och Sävsjön.

KUNGSFÅGEL
Allmän häckfågel i granblandskog. Populationen varierar p g a att en del övervintrar och drabbas hårt av stränga vintrar.

GRÅ FLUGSNAPPARE
Tämligen allmän häckfågel. Känd för att ibland välja udda boplatser.

MINDRE FLUGSNAPPARE
Ovanlig. 9 fynd 1984-1999 i maj-juni. Första obsen Björkskogsnäs 5/6 1984.

SVARTVIT FLUGSNAPPARE
Häckar allmänt, mest i holkar vid bebyggelse.

BLÅMES
Ökat. Häckar allmänt i lövskog och vid bebyggelse.

SVARTMES
Häckar i varierande antal i granskog. Flyttningsrörelser förekommer.

TALGOXE
Den vanligaste mesen i hela området.

ENTITA
Numera mindre vanlig häckfågel i lövskog och vid bebyggelse.

TALLTITA
Tämligen vanlig häckfågel i barrskog.

TOFSMES
Häckar i barrskog.

SKÄGGMES
Ny art 1992. Ett par i Grythytteviken 30/3-1/4 och 12 ex 24-25/10.

STJÄRTMES
Sparsam häckfågel. Beståndet varierar beroende på år med stränga vintrar.

NÖTVÄCKA
Häckfågel i lövskog och parker

TRÄDKRYPARE
Häckar tämligen allmänt i barrskogen

VARFÅGEL
10 häckningar noterade mellan 1975 och 1990, företrädesvis i norra delen av kommunen.
Oregelbunden på sträcket. Ses även vintertid.

TÖRNSKATA
Ses på hyggen och i öppna buskmarker.

SKATA
Ökat. Allmän häckare i anslutning till bebyggelse.

NÖTSKRIKA.
Vanlig häckfågel. Stor aktivitet på hösten.

LAVSKRIKA
Gamla vinterfynd finns rapporterade. Dessutom 1 ex Kindla 17/9 1988, 1 ex Sävsjön 29/2 1992. 1 ex Hänglandstjärnen
27/6 2009.

NÖTKRÅKA
Ses nästan årligen. Invasionsår av den smalnäbbade rasen 1968, 1985, 1995 då 25 ex sågs i Hällefors 26/8 och 1998 då 20 ex fanns i Hällefors i början av september. 1 ex Råvedsvägen 8 Hälefors 12/2 2010.

KAJA
Häckar i Hällefors, Grythyttan, Sikfors och Hjulsjö. Övervintrar rätt ofta.

RÅKA
Många vårobservationer, som mest 19 ex i Hällefors 19/3 1984. 1 ex övervintrade i Grythyttan 1995-1996.

KRÅKA
Häckar i hela området.

KORP
Ökat kraftigt sedan mitten av 1970-talet.

SOMMARGYLLING
Ny art 1999. 1 sj Björskogsnäs 23-25/5.

STARE
Har minskat betydligt senaste årtiondena. Vinterfynd förekommer.

GRÅSPARV
Häckar i tätorterna. Tendens att minska i antal, medan pilfinken ser ut att öka.

PILFINK
Se gråsparv.

BOFINK
Vid sidan om lövsångaren vår vanligaste häckfågel. Enstaka vinterobsar, dock 10 ex i Hällefors januari 1984.

BERGFINK
Häckar varierande i kommunens norra skogsregion. Kan ses i stort antal på vårsträcket. Vinterfynd förekommer t ex 20 ex i Hällefors jan 1984 och 77ex början februari 1993.

HÄMPLING
Ses inte så ofta, men har häckat vid OVAKO under åren 1985-1990.

VINTERHÄMPLING
Ett 25-tal obsar 1982-1997, företrädesvis på våren. Som mest 20 ex Plantskolan 26/4 1992.

GRÅSISKA
Uppträder vissa år invasionsartat under vinterhalvåret.

SNÖSISKA
Ny 1985, då två olika obsar gjordes. Därefter nästan årligen, ofta bland gråsiskor.

GRÖNFINK
Tämligen vanlig häckfågel. Den talrikaste arten vid den årliga vinterfågelräkningen i Hällefors samhälle.

STEGLITS
Ses så gott som årligen, dock ej under häckningstid. Flock på ca 30 ex Jordbron nov 2011.

GRÖNSISKA
Häckar varierat i blandskog. Ses i flockar på förvintern vissa år.

TALLBIT
Invasionsart vissa vintrar t ex 1976-77, 1989-90, 1992, 1995, 1998, de flesta i nov-dec.

DOMHERRE
Häckar mindre allmänt i barrskog. Drar sig vintertid mot bebyggelse och fågelmatning.

BÄNDELKORSNÄBB
Två åldre rapporter från slutet 1960-talet, därefter 1 ex Sundsjön 21/4 1984, 2 ex Högborn 13/9 1990, 1 ex herrgården Grythyttan 31/3 1998. Sågs 13/10 2009 vid Bergtjärn Björkhult. Flera obsar i kommunen under invasionen 2011.

MINDRE KORSNÄBB
Invasionsart. Häckar allmänt goda kottår.

STÖRRE KORSNÄBB
Häckar sparsamt under kottår.

ROSENFINK
Känd i vår kommun sedan 1974. Häckar bl.a. vid Grythytteviken.

STENKNÄCK
Ett antal noteringar 1983-1998 fördelade runt hela året och på många olika platser, men sedd då och då i ekskogsområdet i Älvestorp där ev. Häckning förekommit. Som mest 18 ex i Silvergruvan
9-12/1 1986.

LAPPSPARV
Rastar ofta i april och september på sträcket. Lokaler bl.a. Plantskolan, gamla soptippen och slaggtippen.

SNÖSPARV
Passerar årligen på sträcket t ex 40 ex Flaxen 1/4 1983, 32 ex Plantskolan 14/3 1990 och 20 ex Flaxen 9/10 1991.

GULSPARV
Tämligen vanlig både som häckare och övervintrare.

ORTOLANSPARV
Fanns tidigare under häckningstid fram till 1960-talet bl.a. vid Saxhyttan, Sången, Högborn. Numera sällsynt. Endast 6 noteringar 1982-1998. 2 ex noterade Råvedsvägen 8 Hällefors april 2008.

SÄVSPARV
Häckar tämligen vanligt vid sjöar och sankmarker i hela området.

VIDESPARV
Första fyndet Knuthöjdsmossen 1981. Från 1982-1998 finns 13 rapporter från 10 olika platser.

Summa: 239 arter listade

Listan baseras på lista: fåglar i Hällefors Kommun februari 2000, skriven av Mats Trillkott.
Mats hade använt följande litt:
Fåglar i Hällefors Kommun 1979-04-16.
Fåglar i Västmanland 1980-1982 och 1995.
Fågelrapport från Hällefors Kommun 1982-1988 ( 1999)

Listan har uppdaterats med nya uppgifter från Gunde Persson och Nils Hultman t o m 2011-12-31.

Till Toppen =>

 

 

Artportalen

HälleforsObsar

Artlistan Hällefors

Artlistan Hällefors Socken

Artlista Grythyttan Socken

Alla arter Hällefors socken 2012

Alla arter Grythyttans socken 2012

Lokaler i Hällefors

Skådarlistan i Hällefors

NärkeObsar

VästmanlandObsar

VärmlandsObsar

DalarnaObsar

 

Faglar_i_hallefors